Communications in Information and Systems

Volume 9 (2009)

Number 2

Contents

Recent Advances in Computational Conformal Geometry

Xianfeng David Gu, Feng Luo, and Shing-Tung Yau

pp. 163-196

GPU-based Conformal Flow on Surfaces

Michael Ashikhmin, Xianfeng Gu, Kyle Hegeman, Hong Qin, and Hongyu Wang

pp. 197-212

Computing Fenchel-Nielsen Coordinates in Teichmüller Shape Space

Ning Ding, Xianfeng Gu, Miao Jin, Shing-Tung Yau, and Wei Zeng

pp. 213-234