Notices of the International Congress of Chinese Mathematicians

ISSN Print 2326-4810  ISSN Online 2326-4845

2 issues per year

Editors-in-Chief

Shiu-Yuen Cheng (Tsinghua University)

Ming-Chang Kang (National Taiwan University)

Kefeng Liu (University of California at Los Angeles)

Chi-Wang Shu (Brown University)

Lo Yang (Chinese Academy of Sciences)

Shing-Tung Yau (Harvard University)

HomeEditorsSubmissionsRead Online

Editors-in-Chief

Shiu-Yuen Cheng (Tsinghua University)

Ming-Chang Kang (National Taiwan University)

Kefeng Liu (University of California at Los Angeles)

Chi-Wang Shu (Brown University)

Lo Yang (Chinese Academy of Sciences)

Shing-Tung Yau (Harvard University)

Editors

Ching-Li Chai (University of Pennsylvania)

Jiaxing Hong (Fudan University)

Yizhao Hou (California Institute of Technology)

Sen Hu (University of Science and Technology of China)

Lizhen Ji (University of Michigan)

Tze Leung Lai (Stanford University)

Ka-Sing Lau (The Chinese University of Hong Kong)

Jun Li (Center for Mathematical Sciences, Fudan University)Link

Chang-Shou Lin (National Taiwan University)

Song-Sun Lin (National Chiao Tung University)

Wen-Wei Lin (National Chiao Tung University)

Eduard J. N. Looijenga (Tsinghua University)Link

Feng Luo (Rutgers University)

Jason Payne (National Taiwan University)

Yat-Sun Poon (University of California at Riverside)

Wing Hung Wong (Stanford University)

Jie Xiao (Tsinghua University)

Zhouping Xin (The Chinese University of Hong Kong)

Hongwei Xu (Zhejiang University)

Horng-Tzer Yau (Harvard University)

Jing Yu (National Taiwan University)

Hongkai Zhao (University of California at Irvine)

Fangyang Zheng (The Ohio State University)

Xiping Zhu (Sun Yat-Sen University)